B1
B2
B3
B4
B5
B6

Brepta pro android

Cena vč. DPH:900,00 Kč
Sleva
Cena / kg:
 

Demoverzi programu vám na vyžádání pošleme přes USCHOVNA.CZ

Instalace: Po uhrazení faktury vám pošleme instalační soubor na váš e-mail.
Nová verze programu Brepta je určena pro systém Android 6 - 10. Nefunguje pod Androidem verze 11!
Program je evaluován u MŠMT ČR.

Brepta je výukový a diagnostický program nejen pro logopedy - zahrnuje problematiku rozvoje komunikativních dovedností v co nejširším pojetí. Program je zaměřen především na děti předškolního věku, lze jej však využít i u dospělých. Program je určen také pro děti se specifickými poruchami učení (snížená koncentrace, poruchy řeči, poruchy vnímání, dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, apod.).

Základ programu tvoří databáze cca 1.200 zvukových podnětů (zvuků, citoslovcí, slov, a vět). S každým zvukovým podnětem je spojen barevný obrázek. U většiny zvukových podnětů si může logoped nahrát přes mikrofon svoji variantu.

Program je navržen tak, aby s ním mohl klient (tedy i malé dítě) pracovat, alespoň v rámci jednotlivých úkolů, zcela samostatně - i proto je jeho ovládání velmi jednoduché. Základní princip programu spočívá v tom, že počítač generuje ("čte" či "říká") různé zvukové podněty, ke kterým klient vybírá odpovídající obrázky. Tento princip je zachován ve většině úkolů, které jsou rozčleněny jak z hlediska složitosti zvukových podnětů, tak i z hlediska složitosti řešení úloh.

Smyslem programu je rozvíjet samostatnou, zábavnou a přitažlivou formou komunikativní schopnosti klientů - od identifikace zvuků, hudby a hlasu, přes detekci, srovnání a výběr slabik, samohlásek a souhlásek. Součástí programu jsou i hry ze slovy (zdrobňování, slovní fotbal, rýmování, hlasové domino a pexeso) a větami (přiřazení obrázku k přečtené větě, volný popis postupně se měnícího obrázku, doplnění přečtené věty obrázkem, přiřazení správného tvaru přívlastku), fonační a rytmická cvičení.

V programu Brepta pracujete s 1.200 zvukovými podněty, které jsou spojeny s obrázky a jsou rozčleněny do kapitol, podle konkrétních zvukových podnětů. V programu budete pracovat se:
- zvuky
- citoslovci
- slabikami
- souhláskami
- samohláskami
- obecnými slovy
- větami
Program lze přizpůsobit (pomocí jeho nastavení) úrovni jakéhokoliv klienta.
Každé nastavení lze uložit a kdykoliv příště se k němu vrátit.
Přímý a rychlý vstup do různých akcí, které program nabízí, je možný přes lištu ikon a informací, která je na obrazovce úkolu umístěna vždy na levé straně obrazovky.

Z úkolů programu jsme do této ukázky vybrali:

1. V úkolech "Srovnání" se snažíte rozpoznat dva po sobě jdoucí zvukové podněty a určit, zda byly shodné či různé. Pro určení shody či neshody zvukových podnětů slouží diskriminační symboly. Symbol pro stejné zvukové podněty je vždy vlevo a symbol pro různé zvukové podněty vždy vpravo. Po spuštění úkolu se objeví vámi zvolené symboly a ozvou se vždy dva zvukové podněty, odpovídající kapitole programu ze které byl úkol Srovnání spuštěn.

2. V úkolech "Přiřazení obrázku ke zvukovým podnětům" se snažíte rozpoznat zvukové podněty a přiřadit k nim odpovídající obrázky.
Po spuštění úkolu se objeví dva nebo čtyři obrázky (podle nastavené úrovně obtížnosti) a ozve se jeden až tři zvukové podněty (opět podle úrovně obtížnosti) odpovídající kapitole programu ze které byl tento úkol spuštěn. Úkol má čtyři úrovně obtížnosti.
Obdobné úkoly jsou i na "Sluchovou paměť", kde se snažíte rozpoznat a zapamatovat zvukové podněty a následně k nim přiřadit odpovídající obrázky.Po spuštění úkolu se nejdříve ozve jeden až tři zvukové podněty (podle nastavené úrovně obtížnosti). Po časové pauze (kterou si můžete sami nastavit v parametrech pro úkol) se objeví dva nebo čtyři obrázky (opět podle úrovně obtížnosti).

3. V úkolech "Výběr z řady zvuků (slov)" se nejdříve na obrazovce objeví velký obrázek. Následně se z počítače postupně ozve řada zvukových podnětů. Vaším úkolem je rozhodnout se, který zvukový podnět patří ke zobrazenému obrázku.

4. Úkol "Řetězec slov" jistě znáte pod názvem SLOVNÍ FOTBAL.
Vaším úkolem bude seřadit slova do řetězce tak, aby následující slovo začínalo na stejné písmeno (nebo na stejnou slabiku), na jaké končí slovo předešlé (hou-se / se-no / no-že / že-na).
Ve spodní části obrazovky se objeví čtyři obrázky. Počítač přečte název prvního obrázku, který se pak sám přesune do horní části obrazovky. Poznejte, na jaké písmeno (případně slabiku) přečtené slovo končí a vyberte k němu ze spodní části obrazovky slovo, které na stejné písmeno (případně slabiku) začíná. Tímto postupem zkuste spojit do řetězce všechna slova.
Při přesunu kurzoru mezi obrázky ve spodní řadě vám počítač prozradí jejich názvy.

5. Hra "Domino" je variantou na klasické domino s kostkami a puntíky.
Na pravé straně obrazovky jsou rozmístěny dominové kostky, které však neobsahují puntíky či číslice, ale obrázky. Vyberete-li některou kostku, pravý obrázek z ní zmizí a počítač přečte jeho název. Tento název si zapamatujte, a vyberte takovou kostku, která má na pravé či levé straně obrázek odpovídající názvu, který přečetl počítač.
Domino lze vyhrát tehdy, když na pravé straně obrazovky nezůstane žádná kostka, nebo když sestavíte dominového hada celkem ze třinácti kostek. Domíchání kostek (nelze-li již žádnou kostku z nabídnutých vybrat) je, tak jako v klasickém dominu, náhodné. Proto se stává, že domino nelze dohrát.

6. Úkol "Popis změny obrázku" rozvíjí samostatný slovní projev a fantazii klienta.
Na obrazovce se objeví velký obrázek z určitého prostředí (příroda, škola...).
Stisknutím klávesy ENTER doplňte obrázek o další předměty a postavy a přitom se snažte vlastními slovy popsat, co se na obrázku změnilo.

7. V úkolu "Doplnění vět" budete doplňovat básničky správnými slovy tak, aby se verše rýmovaly. Ve spodní části obrazovky se objeví čtyři obrázky a počítač přečte první, ale nedokončený verš básničky, který se objeví napsaný v horní části obrazovky. Zkuste vybrat z nabídnutých obrázků ten, který nejlépe doplní nedokončenou větu. Úkol je splněn po složení celé básničky. Při přesunu mezi obrázky ve spodní řadě vám počítač prozradí jejich názvy.